Sprawdź ofertę laptopów dla nauczyciela
Koszyk
0,00 zł

ZASADY ODBIORU ZUŻYTEGO  SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy , że sprzęt elektroniczny i elektryczny wprowadzany przez Web Trade Center Sp. z o.o. do obrotu jest objęty zorganizowanym i sfinansowanym  systemem zbierania, przetwarzania , odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania,  wymaganym   Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 r. Nr 180 poz. 1495 z późniejszymi zmianami).

Klienci indywidualni przy zakupie nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych mają  możliwość  nieodpłatnego przekazania kompletnego zużytego sprzętu  elektrycznego i elektronicznego pochodzącego  z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, oraz w miejscu  jego dostawy o ile zużyty sprzęt  jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje  co sprzęt zakupiony. Informację o  chęci skorzystania z możliwości  nieodpłatnego odbioru  zużytego sprzętu w miejscu dostawy   prosimy przesłać na adres sklep@ntt.pl podając numer zamówienia.

Placówki handlu detalicznego   dla gospodarstw domowych  o powierzchni co najmniej 400 m2 są obowiązane do nieodpłatnego przyjęcia  w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości  zużytego sprzętu  pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych  wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu .

Istnieje możliwość   nieodpłatnego pozostawienia   zużytego sprzętu  w punkcie serwisowym Web Trade Center Sp. z o.o. w przypadku gdy  naprawa  przyjętego sprzętu  jest niemożliwa  ze względów technicznych  lub gdy Właściciel  sprzętu uzna , że jego naprawa  jest nieopłacalna . 

Web Trade Center Sp. z o.o.  może odmówić  przyjęcia zużytego sprzętu , który z uwagi na zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia , lub życia  osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takim przypadku  zużyty sprzęt  należy przekazać do zbierających  zużyty sprzęt lub do prowadzącego zakład przetwarzania.

Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie zakazana jest zbiórka  niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu przez podmioty , które nie są :

  1. dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw do­mowych;
  2. prowadzącym zakład przetwarzania;
  3. odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania od­padów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.10).

Przypominamy, że symbol przekreślonego kontenera informuje, iż produkt nim oznaczony, po okresie jego  użytkowania  nie może  być wyrzucony łącznie z innymi odpadami komunalnymi.  Użytkownik jest zobowiązany do jego przekazania  prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym grozi kara grzywny. 

Aktualna lista adresów  punktów zbierania w całej Polsce  oraz informacje  o elektrośmieciach znajdują się  na stronach: www.elektrosmieci.pl, oraz www.bioelektro.pl, oraz w punktach sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje na temat zbiórki zużytego sprzętu na terenie Warszawy można znaleźć pod adresem :

https://czysta.um.warszawa.pl/punkty-zbiorki-zuzytego-sprzetu-elektrycznego-i-elektronicznego