Sprawdź ofertę laptopów dla nauczyciela
Koszyk
0,00 zł

Preparat cleaNTT CLN0060 do usuwania etykiet, 300 ml

Dodaj opinię

12,95 zł

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

Najniższa cena produktu z dnia

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

  • CLN0060

PREPARAT DO USUWANIA ETYKIET cleaNTT

Usuwa etykiety z wszelkich opakowań.

Sposób użycia: Preparat należy nanieść bezpośrednio na etykietę na ok. 3 minuty. Resztki kleju zetrzeć szmatką lub chusteczką papierową.

Uwaga: Preparat może w nieznacznym stopniu rozpuścić kolorowy nadruk pod usuwaną etykietą oraz rozpuszczać niektóre tworzywa sztuczne – wskazana ostrożność! Przed użyciem wypróbować w niewidocznym miejscu.

Niebezpieczeństwo:

- Skrajnie łatwopalny aerozol

- Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem

- Działa drażniąco na skórę

- Może powodować reakcję alergiczną skóry

- Działa drażniąco na oczy

- Może spowodować senność lub zawroty głowy

- Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

- Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany

- Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

- Unikać uwolnienia do środowiska

- Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

W PRZYPADKU NARAŻENIA LUB STYCZNOŚCI: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Środki ostrożności:

- Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C

- Nie przekłuwać ani nie spalać także po zużyciu

- Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem

- Chronić przed źródłami zapłonu - nie palić podczas rozpylania

Gwarancja producenta :24 miesiące
Pojemność opakowania :300 ml
Zastosowanie :do usuwania etykiet